CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Servisní menu - kalibrace jednotlivých filamentů

Servisní menu - kalibrace jednotlivých filamentů

Servisní menu - kalibrace jednotlivých filamentů
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Servisní menu - kalibrace jednotlivých filamentů
 Obtížnost
Střední
 Kroky
7
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFR
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
Tento průvodce vás provede kalibrací délky PTFE trubičky na MMU2 pro všech 5 filamentů.
Pozdější jednotka MMU2S tento postup v základním nastavení nevyžaduje. Může to zlepšit výkon MMU2S při použití nestandardní délky Bowdenové PTFE trubičky třetí strany.
MMU3 (FW2.1.9 a vyšší) tuto kalibrační funkci nemá, protože pro ni není nutná.
Nejprve si přečtěte celého průvodce, abyste věděli, co je potřeba k úspěšné kalibraci.
Ujistěte se, že je jednotka MMU2 sestavena podle příručky (zarovnání řemeniček je velmi důležité). Rovněž zkontrolujte, zda jsou šrouby s pružinami řádně utaženy (mírně pod povrchem).
Všech pět držáků cívek by mělo být alespoň 40 cm za zadním krytem tiskárny. Zkontrolujte, že každý filament se může snadno odvíjet.
Nahrání nejnovějšího firmwaru (jednotka MMU2)
Nahrání nejnovějšího firmwaru (jednotka MMU2)
Nahrání nejnovějšího firmwaru (jednotka MMU2)
Nahrání nejnovějšího firmwaru (jednotka MMU2)
Než začnete, ujistěte se, že máte v jednotce MMU2 nejnovější firmware (1.0.3 nebo nejnovější). Mějte na paměti, že se jedná o samostatný firmware a flashuje se přímo na desku MMU2, nikoli na desku Einsy.
Chcete-li zkontrolovat verzi firmwaru, zapněte tiskárnu a stisknutím tlačítka vstupte do nabídky, poté přejděte na Podpora a scrollujte dolů, dokud nenajdete oddíl MMU2.
Firmware pro jednotku MMU2 je k dispozici ke stažení na našem webu spolu s firmwarem pro tiskárnu: prusa3d.com/drivers
Flashněte firmware pomocí Slic3r PE (Slic3r PE v1.41.0 nebo nejnovější) a MicroUSB kabelu připojeného přímo k jednotce MMU2. Slic3r rozpozná jednotku a automaticky vybere port.
Vypněte a znovu zapněte tiskárnu. Ujistěte se, že se na displeji tiskárny zobrazila správná verze firmwaru.
Vstup do servisního menu
Vstup do servisního menu
Vstup do servisního menu
Vstup do servisního menu
Jak se dostat do tajné servisní nabídky:
Začněte s VYPNUTOU tiskárnou.
ZAPNĚTE tiskárnu a nechte ji úplně naběhnout. Poté tiskárnu resetujte pomocí tlačítka „X“ vedle obrazovky a okamžitě stiskněte prostřední tlačítko na jednotce MMU2 a podržte jej, dokud všechny LED nezčervenají.
Po dokončení sekvence se rozsvítí následující LED diody:
LED 1 - obě LED svítí
LED 5 - pouze červená led svítí
Pomocí levého/pravého tlačítka se pohybujte mezi LED diodami a vyberte LED 4. Výběr potvrďte stisknutím prostředního tlačítka.
Zavedení filamentu do tiskárny
Zavedení filamentu do tiskárny
Zavedení filamentu do tiskárny
Zavedení filamentu do tiskárny
Jakmile bude systém připraven spustit bowdenovou kalibraci na aktuálním filamentu, LED se rozsvítí zeleně.
Stisknutím prostředního tlačítka po dobu 1–2 sekund zahájíte kalibraci. Kontrolka LED zčervená a tiskárna začne zavádět filament. Zajistěte, aby se filament mohl z cívky odvíjet bez výrazného odporu.
Filament prochází jednotkou MMU2 do Bowdenu a dolů do extruderu. Jakmile jednotka MMU2 načte předdefinovanou délku, začne blikat první a čtvrtá LED dioda.
Nastavení první "Bowdenové" délky
Nastavení první "Bowdenové" délky
Nastavení první "Bowdenové" délky
Nastavení první "Bowdenové" délky
Otevřete idler na extruderu (povolte šrouby M3 s pružinami na druhé straně). Pomocí tlačítek pohybujte filamentem, dokud nedosáhnete podávacích koleček Bondtech. Levé tlačítko je dolů, pravé je nahoru.
Optimální polohy dosáhnete tak, že filament posunete dolů, nahoru a znovu dolů do požadované polohy. Tím dojde ke kalibraci délky a také k uvolnění napětí ve filamentu.
Správné zarovnání je mírně nad středem kolečka (filament se mírně „dotýká“ zubů na Bondtech kolečku).
Nesprávné zarovnání (druhý a třetí obrázek)
Po dokončení zarovnání stiskněte na jednotce MMU2 na 1-2 sekundy prostřední tlačítko. Filament se vysune a tím se uloží poloha (délka) filamentu.
Abychom zajistili, že délka byla nastavena správně, stiskněte znovu prostřední tlačítko a zaveďte filament zpět do extruderu.
Nachází se špička filamentu na původně uložené pozici? (tolerance +/-1 mm) Skvělé, stiskněte znovu prostřední tlačítko pro vyjmutí filamentu a přejděte k dalšímu kroku.
Je filament zaveden do jiné polohy? Upravte jej znovu pomocí tlačítka vlevo/vpravo. Vyjměte jej, znovu zaveďte a zkontrolujte. Tento postup opakujte, dokud se filament nevrátí do stejné polohy (tolerance +/- 1 mm). Poté přejděte k dalšímu kroku.
Klibrace délky pro 2. - 5. filament
Klibrace délky pro 2. - 5. filament
Klibrace délky pro 2. - 5. filament
Klibrace délky pro 2. - 5. filament
Úspěšná kalibrace první bowdenové PTFE trubičky bude mít za následek, že první LED se rozsvítí zeleně, stisknutím pravého tlačítka přesunete selektor na další filament.
Stiskněte prostřední tlačítko pro zavedení filamentu. LED začne svítit červeně.
Nastavte správnou délku pomocí tlačítka vlevo/vpravo. Pamatujte na trik (dolů/nahoru dolů) k uvolnění napětí. Jako referenci použijte poslední obrázek. Až budete připraveni, stiskněte prostřední tlačítko pro uložení a vysunutí.
Znovu stiskněte prostředí tlačítko pro zavedení filamentu zpět do extruderu. Ujistěte se, že pozice je správná. Pokud ne, uložte a znovu zkontrolujte.
Tento proces zopakujte pro všechny zbývající filamenty. Jinými slovy Zavést - Upravit - Vysunout - Opakovat ;)
Dokončení kalibrace a odchod
Dokončení kalibrace a odchod
Dokončení kalibrace a odchod
Dokončení kalibrace a odchod
Jakmile dokončíte kalibraci délky bowdenové PTFE trubičky pro všechna jednotlivé filamenty, posuňte selektor pomocí pravého tlačítka úplně doprava (za pozici 5. filamentu).
Pátá LED poblíž pravého okraje začne blikat. Stisknutím prostředního tlačítka potvrďte, že jsou nastaveny všechny filamentu a chcete opustit servisní nabídku.
Selektor se automaticky posune úplně doleva a první LED se rozsvítí zeleně.
Vraťte se k extruderu, zavřete přítlačnou kladku a utáhněte dva šrouby na pružinkách.
A je to!!! Šťastný tisk ;)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás